Regulamin naboru na wolne stanowisko urzenicze w MPnr 34 w Katowicach

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 34 W KATOWICACH

I. Rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

1. W Miejskim Przedszkolu nr 34 w Katowicach, wolne stanowisko urzędnicze- samodzielnego referenta- objęte jest procesem rekrutacji z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi
2. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor przedszkola.
3. Opis stanowiska pracy zawiera m. in.:
a/ określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności
i predyspozycji na danym stanowisku
b/ określenie celów zadań na danym stanowisku oraz wynikających z tego tytułu obowiązków
c/ inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska

II. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34 w Katowicach dla przeprowadzenia naboru powołuje Komisję Rekrutacyjną.
2. Komisja składa się co najmniej z trzech członków powołanych każdorazowo
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy

III. Etapy naboru.
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
2. składanie dokumentów aplikacyjnych
3. Analiza dokumentów
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne
5. Ocena końcowa kandydatówa.: test kwalifikacyjny, rozmowa kwalifikacyjna
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

IV. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
1. Ogłoszenie o naborze podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 34 w Katowicach.
2. Ogłoszenie o naborze zawiera :
a/ nazwę i adres jednostki
b/ określenie stanowiska
c/ określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
d/ wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku
e/ wskazanie wymaganych dokumentów
f/określenie terminu i miejsca składania dokumentów
3. Ogłoszenie wywiesza się ma tablicy ogłoszeń w siedzibie przedszkola oraz umieszcza się w BIP Urzędu Miasta Katowice na okres co najmniej 14 dni kalendarzowych


V. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

1. Po opublikowaniu ogłoszenia o naborze następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym
2. Kandydat składa następujące dokumenty :
a/ list motywacyjny
b/ życiorys
c/ kserokopie świadectw pracy
d/ kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego
e/ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , kwalifikacje
f/ zaświadczanie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy
g/ informacja o niekaralności z KRK
h/ oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru
i/ referencje

VI. Wstępna ocena kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

1. Komisja Rekrutacyjna sprawdza czy oferty zostały złożone w terminie i czy
zawierają wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze.
2. Oferty niekompletne jak też oferty kandydatów nie spełniających warunków
podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczenie do dalszego postępowania.

VII. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne

1. Po upływie terminu złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu
o naborze i wstępnej oceny umieszcza się w BIP Urzędu Miasta i na tablicy ogłoszeń w MP 34 listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista , o której mowa w pkt. 1., zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkani
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona
w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

VIII. Ocena końcowa kandydatów

1. Na ocenę końcową składają się: test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna
2. Test kwalifikacyjny.
Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy. Testowi poddawani są wszyscy kandydaci, którzy spełnili formalne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydat za każdą prawidłową odpowiedź w teście może otrzymać 1 punkt.


3. Rozmowa kwalifikacyjna
Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszeni są kandydaci, którzy w teście kwalifikacyjnym
uzyskali więcej niż 60 % możliwych do uzyskania punktów
a/ celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu kandydatem
i weryfikacji informacji zawartych w aplikacji
b/ rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać predyspozycje i umiejętności
kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, cele
zawodowe kandydata

4. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji ocenia kandydata wg kryterium : 0- za brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź, 1 pkt.- za prawidłową odpowiedź. Ilość uzyskanych punktów jest średnią z przydzielonych pkt przez poszczególnych członków komisji.

IX. Sporządzanie protokołu

1. Z czynności komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

X. . Informacje wynikach naboru

1. Informacje wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zakończenia
procedury naboru w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy
2. Informacja zawiera:
a/ nazwę i adres jednostki
b/ określenie stanowiska
c/ imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
d/ uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnieni żadnego kandydata.

XI. Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, które został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty wraz z załącznikami pozostałych kandydatów będą możliwe do odebrania w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Katowicach
3. Dokumenty aplikacyjne nie odebrane w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia naboru będą zniszczone przez dyrektora przedszkola.


Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 26.09.2014
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 26.09.2014
Dokument oglądany razy: 2063
18.10.2019 // mp34.com.pl/bip