Nabór

Ogłoszenie o naborze Nr 1 /2016 z dnia 17.06.2016roku
na stanowisko samodzielnego referenta
Miejskiego Przedszkola Nr 34 im. Jasia i Małgosi
w Katowicach


Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dn. 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze. zm.)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Katowicach
ul. Tysiąclecia 84a
ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta

Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Katowice, ul. Tysiąclecia 84a
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony.
Termin podjęcia pracy: 01.09.2016 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta

Wymagania dodatkowe:

Do obowiązków samodzielnego referenta w przedszkolu należeć będzie:

 1. prawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu;
 2. zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i żywność;
 3. sporządzanie jadłospisów;
 4. nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielania porcji żywieniowych dla dzieci i personelu;
 5. prowadzenie gospodarki materiałowej w przedszkolu;
 6. prowadzenie ewidencji obrotów i zapasów artykułów żywnościowych;
 7. prowadzenie kartotek ilościowo i wartościowo;
 8. prowadzenie na bieżąco raportów żywieniowych;
 9. prowadzenie dokumentacji magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 11. prowadzenie dokumentacji związanej z HAACP, GMP i GHP
 12. uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, w razie potrzeby w radach pedagogicznych oraz zebraniach rady rodziców.

Ponadto:

 1. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy na placówce;
 2. brania udziału w szkoleniach BHP i ppoż. oraz naradach;
 3. przestrzegania przepisów BHP i ppoż.;
 4. przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;
 5. przestrzegania terminów okresowych badań lekarskich, ważności pracowniczych książeczek zdrowia.

Warunki pracy:


Wskaźnik zatrudnienia:
W maju 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Przedszkolu Nr 34 im. Jasia i Małgosi w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.


Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. CV
 3. kopia dowodu osobistego
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie
 5. świadectwa pracy
 6. oświadczenie o niekaralności
 7. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach
 9. ważna książeczka do celów sanitarnych
 10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie
 11. referencje
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2015 r. poz. 2135, ze zm.)


Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 84a w godz. 9:00 – 15:00 w nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2016r.
 2. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta”.
 3. Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu Nr 34 w Katowicach zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii MP Nr 34 w Katowicach przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Miejskie Przedszkole Nr 34 w Katowicach nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru:

 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 34 im. Jasia i Małgosi, oraz opublikowana w Biuletynie przez okres 3 miesięcy.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
  1) nazwę i adres jednostki;
  2) określenie stanowiska;
  3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
  4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
 3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów, o których mowa w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 20.06.2016
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 14.10.2014
Dokument oglądany razy: 2677
18.10.2019 // mp34.com.pl/bip