bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH, ARCHIWACH w Miejskim Przedszkolu nr 34 w Katowicach

W placówce funkcjonuje instrukcja kancelaryjna, w której zawarty jest rzeczowy wykaz akt;
a w nich ewidencje, rejestry.
Ważniejsze rejestry, ewidencje, archiwa:

 • akta osobowe pracowników,
 • ewidencja dzieci,
 • wypadków przy pracy i w drodze do pracy,
 • aktów awansu zawodowego,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • chorób zawodowych nauczycieli,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja księgozbioru,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • ewidencja wypadków wychowanków,
 • archiwum przedszkolne

SPOSOBY i ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.z 2011 r. Nr 123, poz. 698, Nr 171,poz. 1016) Archiwum Miejskiego Przedszkola nr im. Jasia i Małgosi w Katowicach ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki dla której zostało utworzone. Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy komórek Przedszkola.

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zło żyć podanie w do dyrektora Miejskiego Przedszkola nr im. Jasia i Małgosi w Katowicach.
W Archiwum przechowywana jest:

1) dokumentacja osobowa i płacowa byłych pracowników Przedszkola

Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się zaświadczenia
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych i płacowych.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentów może składać podania pisemnie, lub osobiście. Podania oraz załączniki do nich, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z póź. zm. art. 2) nie podlegają opłacie. Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w Miejskim Przedszkolu nr im. Jasia
i Małgosi

2) dokumentacja przebiegu nauczania wychowanków

Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się duplikaty diagnoz
i obserwacji pedagogicznych.

Osoba starająca się o wystawienie duplikatu świadectwa może składać podania pisemnie, lub osobiście.Opublikował: Małgorzata Gałan
Publikacja dnia: 18.09.2019
Podpisał: Małgorzata Gałan
Dokument z dnia: 28.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 059